ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ, 1830-1982

Βιβλιογραφία

 • Αθανασιάδης, Χ. (2010). Τα ψηλά βουνά. Στο Καλλιτέχνες και αναγνωστικά στα αναγνωστικά 1860-1960. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 56-57.
 • Αποστολίδου, Β. (2010). Τα αναγνωστικά των λογοτεχνών. Μια ολοκληρωμένη λογοτεχνική εκπαίδευση; Στο Καλλιτέχνες και αναγνωστικά στα αναγνωστικά 1860-1960. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 18-22.
 • Ασωνίτης. Π. (2002). Η Εικονογράφηση στο Βιβλίο Παιδικής Λογοτεχνίας, Αθήνα:  Καστανιώτης.
 • Ασωνίτης, Π. (2004).  Το  εικονογραφημένο παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο- αναδρομές-ανατροπές στην ιστορία του και στην εξέλιξη του μύθου, Διαδρομές, 15, 195-222.
 • Βιβλιοπωλείον της Εστίας (1928-1930). Τα νέα εγκεκριμένα αναγνωστικά και βοηθητικά δια τα δημοτικά σχολεία 1928-1930 του Βιβλιοπωλείου της «Εστίας». Εν Αθήναις: Ιωάννης Δ. Κολλάρος  & Σία. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας».
 • Γεωργούντζος, Π. (1968). Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 4ος, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 241-244µ
 • Γκρόζας, Α. (1955). Το αλφαβητάριο του Ο.Ε.Σ.Β. Νέο Σχολείο, 55, 1743-1748.
 • Γρόσδος, Σ. (1999). Χρειάζονται τα παιδιά βιβλία με εικόνες, ΥΦΕΝ, 1, 17-32.
 • Δελμούζος, Α. (1955). Τα νέα αναγνωστικά του Δημοτικού σχολείου.  Παιδεία και Ζωή,  35, 35-42.
 • Δημαράς, Κ. (1982). Το δυτικό βιβλίο στον ελληνικό χώρο. Στο To βιβλίο στις προβιομηχανικές κοινωνίες. Πρακτικά του Α΄Διεθνούς Συμποσίου του Κέντρου Nεοελληνικών Ερευνών.  (1982). Αθήνα: Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε. , 169-188.
 • Δημαράς, Α. (1987) (επιμ.). Το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο. Αθήνα: Ερμής.
 • Δημαράς, Α. & Παπαγεωργίου-Βασιλού, Β. (2008). Από το κοντύλι στον υπολογιστή. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Δημαράς, Α. (2010). Πάλι για τα σχολικά βιβλία; Στο Καλλιτέχνες και αναγνωστικά στα αναγνωστικά 1860-1960. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 8-12.
 • Ηλιού, Φ. (2005). Ιστορίες του ελληνικού βιβλίου. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (εκδοτική φροντίδα Ματθαίου, Α., Μπουρνάζος, Σ. & Πολέμη, Π.)
 • Κανταρτζή, Ε. (1991). Η εικόνα της γυναίκας. Διαχρονική έρευνα των αναγνωστικών βιβλίων του Δημοτικού Σχολείου. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
 • Κανταρτζή, Ε. (1992), Τα στερεότυπα για το ρόλο των δυο φύλων μέσα από τις εικόνες των αναγνωστικών, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 62,  55-64.
 • Κανταρτζή, Ε. (1994α) Ιστορία των ελληνικών αναγνωστικών βιβλίων, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 75, 1ο μέρος, σελ. 30-34
 • Κανταρτζή, Ε. (1994β). Ιστορία των ελληνικών αναγνωστικών βιβλίων, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 76, 2ο μέρος, 44-50.
 • Κανταρτζή, Ε. (1999). Ιστορία των ελληνικών αλφαβηταρίων, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 101, 59-69.
 • Κανταρτζή, Ε. (2002α). Το θεματικό περιεχόμενο της εικονογράφησης των αλφαβηταρίων (1930 μέχρι σήμερα), Σύγχρονη Εκπαίδευση, 123, 55-64.
 • Κανταρτζή, Ε. (2002β).  Ιστορική Αναδρομή της Εικονογράφησης των Παιδικών και Σχολικών Βιβλίων, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
 • Κανταρτζή, Ε.  (2003). Τα Στερεότυπα του Ρόλου των Φύλων στα Σχολικά Εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
 • Κανταρτζή, Ε. (2006). Σχολικά εγχειρίδια: η αισθητική τους διάσταση στην πορεία εξέλιξης της εικονογράφησης, Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα «Θεωρητικές και Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Πραγματικότητα»,  2006, Δράμα, 809-820.
 • Κανταρτζή, Ε. (2007) (επιμ.)  Ένα ταξίδι στην ιστορία: Τρεις αιώνες σχολικά εγχειρίδια . Θεσσαλονίκη: Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, 42α Δημήτρια.
 • Κανταρτζή, Ε. (2009α). Παιδείας ενθύμιο. Τα σχολικά μας βιβλία. Θεσσαλονίκη:Φωτοεκδοτική
 • Κανταρτζή, Ε. & Μαυρίδης, Α. (2009β). Θρησκευτικές αναφορές στα αλφαβητάρια του δημοτικού σχολείου, ΙΓ’ Διεθνές Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα «Αναλυτικά Προγράμματα και Σχολικά Εγχειρίδια: Ελληνική Πραγματικότητα και Διεθνής Εμπειρία,20-22 Νοεμβρίου 2009-12-14.
 • Κανταρτζή, Ε. (2010α). Η εικονογράφηση του ανθολογίου για τα παιδιά του δημοτικού. Στο Καλλιτέχνες και αναγνωστικά στα αναγνωστικά 1860-1960. Αθήνα: ΜΙΕΤ.
 • Κανταρτζή, Ε.  & Καψοκαβάδης, Κ. (2010β). Ιδεολογία και εκπαιδευτική πολιτική: ίδρυση και λειτουργία του ΟΕΣΒ από το 1937 έως το 1981. 7ο  Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με τίτλο «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», 19-21/11/2010 (υπό δημοσίευση).
 • Καρακατσούλη, Α. (2011). Στη χώρα των βιβλίων: Η εκδοτική ιστορία του Βιβλιοπωλείου της Εστίας, 1885-2010, Αθήνα: Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων.
 • Καψάλης, Α. & Χαραλάμπους, Δ. (2008). Σχολικά εγχειρίδια. Θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη προβληματική. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Κεφαλληναίου, Ε. (1995). Νεοελληνικά Αλφαβητάριο 1771-1981, Αθήνα: Παρασκήνιο.
 • Μαλαφάντης, Κ. (1992). Η προσφορά του Ζαχαρία Παπαντωνίου στην παιδική λογοτεχνία και την εκπαίδευση. Διαβάζω, 285, 88-100.
 • Μαλαφάντης, Κ. (2001). ‘Εκπαίδευση και στράτευση”: Το αναγνωστικό της φυλακής του Μιχάλη Παπαμύρου (1947). Έρευνα, 14(99), 35-42.
 • Μαλαφάντης, Κ. (2001). Η παιδαγωγική του νεοελληνικού διαφωτισμού. Αθήνα: Πορεία.
 • Μαλαφάντης, Κ. (2001). Θέματα παιδικής λογοτεχνίας. Αθήνα: Πορεία.
 • Μαλφάντης, Κ. (2005). Παιδαγωγική της λογοτεχνίας. Τόμος Α΄. Αθήνα: Γρηγόρης.
 • Μπενέκος, Α. (1981). Το Εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο. Αθήνα: Δίπτυχο.
 • Μπερεδήμας, Π. (2000). Βιβλίων εικονογράφηση. Τυπογραφία ή Τέχνη, Εικαστική Παιδεία,. 16, 30-32.
 • Μπερεδήμας, Π. (2001). Έντυπα εικονογραφημένα  Ελληνικά αλφαβητάρια 1481-1830, Εικαστική Παιδεία, 17. 20-26.
 • Οράτη, Ε. (1999). Εικονογραφώντας τα αναγνωστικά, Καθημερινή,  Τα Ελληνικά Αναγνωστικά, 7/2/1999, 16-20.
 • Oράτη,  E. (2010). Aπέξω κι ανακωτά. Εικόνες στα ελληνικά αλφαβητάρια 1860-1960. Στο Καλλιτέχνες και αναγνωστικά στα αναγνωστικά 1860-1960. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 23-31.
 • Παπάς, Α. (1985). Από του χοίρους που υίζουσιν-τα χοιρίδια που κοϊζουσιν και τους όφεις που ιϋζουσιν- στα νέα αναγνωστικά του Υπουργείου Παιδείας. Σχολείο και Ζωή, 11, 337-345.
 • Παπάς, Α. (1985). Από του χοίρους που υίζουσιν-τα χοιρίδια που κοϊζουσιν και τους όφεις που ιϋζουσιν- στα νέα αναγνωστικά του Υπουργείου Παιδείας. Σχολείο και Ζωή, 12, 395-406.
 • Πατρικίου, Α. (2010). Ψάξε, ψάξε δεν θα το βρεις. Αναζητώντας την πραγματική ταυτότητα των αναγνωστικών.  Στο Καλλιτέχνες και αναγνωστικά στα αναγνωστικά 1860-1960. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 13-17.
 • Πατρικίου, Α. (2010). Καινοτομία στα σχολικά αναγνωστικά: το «Αλφαβητάρι με τον ήλιο». . Στο Καλλιτέχνες και αναγνωστικά στα αναγνωστικά 1860-1960. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 72
 • Πολέμη, Π. (1990). Η βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑ. Ελληνικά βιβλία 1864-1900. Πρώτη καταγραφή. Αθήνα: Βιβλιολογικό Εργαστήρι. Εταιρεία Ελληνικού  Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου. Στο To βιβλίο στις προβιομηχανικές κοινωνίες. Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς Συμποσίου του Κέντρου Nεοελληνικών Ερευνών.  Αθήνα: Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε., 271-282.
 • Πολυκανδριώτη, Ο. (2010). Ανάμεσα σε δύο ιδιότητες: ο λογοτέχνης και παιδαγωγός Αριστοτέλης Κουρτίδης. .Στο Καλλιτέχνες και αναγνωστικά στα αναγνωστικά 1860-1960. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 116.
 • Σιβροπούλου, Ε. (2004) «Η ιστορία του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου μετά τον Κομένιο», Μακεδνόν, 13, 17-26.
 • Σιγάλας, Γ. (2002) Η αισθητική διάσταση του σχολικού βιβλίου. Προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την αισθητική ποιότητα των σχολικών βιβλίων, Μέντορας, 6, 88-104.
 • Τσολάκης, Χ. (2005). Ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου. Στο ΥΠΕΠΘ –Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διδακτικό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό στο σχολείο: προβληματισμοί-δυνατότητες-προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Αφοί Ζήτη, 15-31.
 • Φαρμακίδης, Γ. (1975). Η Ιστορία του Εικονογραφημένου μας Βιβλίου, Θεσσαλονίκη.
 • Φωτεινόπουλος,  Θ. (1967) Αλληλοδιδακτική μέθοδος. Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια- Herder,  Τόμος 1ος, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα,  197-200
 • Χαραλάμπους, Δ. (1996). Το σχολικό βιβλίο στην Ελλάδα. Από τον 19ο αιώνα έως το 1940,  στο Κ. Λιόντης (επιμ.) Ελληνικό Βιβλίο, Καθημερινή Επτά Ημέρες,  147-152.
 • Χατζηδάκης, Μ. (1949). Σχολικά βιβλία. Ένα καλό ξεκίνημα, στην: εφημ.  Ελευθερία, 18-10, 3.
 • Χατζησαββίδης, Σ. (1992). Το ιστορικό της αναμόρφωσης του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση 91976-1984). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
 • Χρονοπούλου, Α. & Γιαννόπουλος, Κ. (2007). Το σχολικό βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού, το ξαναγράψιμο της ιστορίας… και η ¨ανατολή¨ της ¨ χρηματοδοτούμενης ιστορίας¨. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 148,  81-85.
Πλοήγηση