[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-3
Β.Δ. Περί συστάσεως Γυμνασίου εις Ναύπλιον
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-16
Νόμος Περί δημοτικών σχολείων
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-2
Περί συστάσεως βιβλιοπωλείου εν τη βασιλική τυπογραφία
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1, 4
Β.Δ. Περί εκπαιδεύσεως εις την αρχιτεκτονικήν
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-14
Δ. Περί του κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-2
Β.Δ. Περί συστάσεως σχολείου της ψαλτικής
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1, 3-4
Περί προσθέσεως διδασκάλου της ναυτικής εις τα ελληνικά σχολεία Σύρου και Ναυπλίας
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-4
Δ. Περί του οργανισμού της εν Αθήναις Ριζαρείου Εκκλησιαστικής σχολής
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-2
Β.Δ. Περί διοργανισμού του εν Αθήναις σχολείου των τεχνών