[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1
Ε.Δ. Περί διδασκαλίας των ιερών μαθημάτων εν τοις Ελληνικοίς Σχολείοις
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-2
Ε.Δ. Περί γυμναστηρίων
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1
Ε.Δ. Περί γυμναστικής των μαθητών των ελλην. σχολείων
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-2
Νόμος ΑΡΙΘ' Περί εισαγωγής των στρατιωτικών ασκήσεων εις τα γυμνάσια και ελληνικά σχολεία
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-2
Ε.Δ. Περί εισαγωγής των στρατιωτικών ασκήσεων εις τα Διδασκαλεία του Κράτους
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-6
Ε.Δ. Πρόγραμμα των εν τοις έλληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1, 3-4
Περί τροποποιήσεως του από 23 Ιουνίου 1884 προγράμματος των μαθημάτων των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων