[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-4
Δ. Περί εξετάσεων των Εμποροπλοιάρχων
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-3
Β.Δ. Περί εμπορικών μαθημάτων
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1, 4
Δ. Του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Παιδείας Υπουργείου, αφορώσαι την εκτέλεσιν του Β. Διατάγματος της 18 Ιουνίου ενεστώτος έτους
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-2
Δ. Περί του Κανονισμού των Ιερατικών Σχολείων
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-2
Β.Δ. Περί εισαγωγής εμπορικών μαθημάτων εν τω Γυμνασίω Πατρών
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  3-4
Ψήφισμα Περί εισαγωγής εν μεν τω Εθνικώ Πανεπιστήμιω της οπλασκίας, εν δε τοις κατωτέροις εκπαιδευτηρίοις της γυμναστικής
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-2
Νόμος ΡΗ' Περί διοργανώσεως της εκπαιδεύσεως κατά την Επτάνησον
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1, 7
Β.Δ. Περί συστάσεως Ναυτικών Σχολείων
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-2
Β.Δ. Περί μετονομασίας της εν Ληξουρίω Πετριτσείου Σχολής
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1, 5-14
Δ. Οργανισμός της εν Αθήναις Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής