[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1
Νόμος ΩΝΘ' Περί συστάσεως διδασκαλείων εν Πελοποννήσω και Επτανήσω
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-2
Β.Δ. Περί μεθόδου διδασκαλίας εν τοις δημοτικοίς σχολείοις
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1
Δ. Περί Γυμναστικής
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-2
Δ. Περί διδακτικών βιβλίων εν τοις γυμνασίοις
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-2
Δ. Περί διδασκαλίας των παιδαγωγικών μαθημάτων και των εξετάσεων των υποψηφίων διδασκαλισσών εν τοις Παρθεναγωγείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-13
Περί εγκρίσεως προγράμματος των εν ταις έμπορικαις ναυτικαίς σχολαίς διδασκόμενων μαθημάτων
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-3
Νόμος ΑΛΘ'. Περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-2
Νόμος ΑΜΒ' Περί των διδακτικών βιβλίων της μέσης και κατωτέρας εκπαιδεύσεως
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-3
Δ. Περί διδακτικών βιβλίων της μέσης και κατωτέρας εκπαιδεύσεως
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-3
Ε.Δ. Περί εξετάσεων Καθηγητών και Διδασκάλων ναυτικών μαθημάτων εμπορικών ναυτικών σχολών