Το αναγνωστικό «Στα Παλιά Χρόνια»

Το άρθρο αναφέρεται

Τα αναγνωστικό αυτό της Δ΄ τάξης είναι μετάφραση από το βιβλίο «Πρόας ο Νικίου» το οποίο είχε εκδώσει το 1898 η Διάπλασις των Παίδων σε μετάφραση από τον Παλαμά και πρόλογο του Λάμπρου από το γαλλικό πρωτότυπο του Andre Laurie ( ψευδώνυνο Pascal Grauset).

Η Επιτροπή για το αναγνωστικό της Δ΄ τάξης είχε ζητήσει στην προκήρυξη :

«η γνώσις και αγάπη της πατρίδος ως συνόλου. Ο μαθητής πρέπει να γνωρίση της Ελλάδα, ως την χώραν, εν η διεδραματίσθη το υψηλόν δράμα της πατρίου ιστορίας της οποίας την πρώτην περίοδον, την αρχαίαν διδάσκεται εις αυτήν την τάξιν, την Ελλάδα επίσης ως χώραν ωραίαν και ως πηγήν πλούτου και δυνάμεως δια τα τέκνα της, εάν αγαπήσωσιν αυτήν και θελήσωσι να εργασθώσιν εν αυτή και υπέρ αυτής. Ως κέντρον δράσεως δυνατόν να χρησιμεύση ταξίδιον παιδιών ανά την Ελλάδα, ενυφαινομένων εις την δράσιν και διηγήσεως εκ της αρχαίας ιδίως ιστορίας, οπόθεν και παραδείγματα υψηλά αγάπης και θυσίας δια την πατρίδα θα αντληθώσι».
Βλ. Δελτίον του Εκπαιδευτικού Ομίλου 1920, 8, σελ.145
comments powered by Disqus