[Minutes AES]
PRAKTIKA AES   [1940]
mapproval:  101-151
[Minutes AES]
PRAKTIKA AES   [1940]
mapproval:  152-212
[Minutes AES]
mapproval:  1-60
[Minutes AES]
mapproval:  61-127
[Minutes AES]
PRAKTIKA AES   [1942]
mapproval:  1-56
[Minutes AES]
mapproval:  1-70
[Minutes AES]
mapproval:  71-112
[Minutes AES]
PRAKTIKA AES   [1943]
mapproval:  42-70
[Minutes AES]
mapproval:  1-44
[Minutes AES]
mapproval:  1-27