Το σχολικό βιβλίο από την Επανάσταση ως τη Μεταπολίτευση

Ιστορική Συλλογή Ι.Ε.Π.

Στη χρονογραμμή αυτή παρουσιάζονται ορισμένα από τα πιο χαρακτηριστικά σχολικά βιβλία (κυρίως αναγνωστικά και εγχειρίδια Ιστορίας) που διδάχθηκαν στα ελληνικά σχολεία από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους ώς την περίοδο της μεταπολίτευσης.