Χ. Βάφας
Άλγεβρας μαθήματα : τα του πρώτου και του δευτέρου βαθμού. Προς χρήσιν των μαθητευόντων εν τοις γυμνασίοις της Ελλάδος
[1846]