Ανδρέας Κ. Χούμης
Παιδική βιβλιοθήκη προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων
[1883]