Σοφοκλής, Eduard Wunder
Σοφοκλέους Αντιγόνη: διασκευασθείσα κατά τον αρχαίον τρόπον: προς χρήσιν των εν τοις σχολειοις φοιτώντων νέων εκ της εκδόσεως του Eduar. Wunderus
[1888]