Αθανάσιος Σακελλαρίου
Στοιχειώδης γεωγραφία πολιτική μαθηματική και φυσική: προς χρήσιν της εν τοις ελληνικοίς σχολείοις σπουδαζούσης νεολαίας
[1882, 15th edition]