Δημήτριος Γ. Τσιαχτσίρης
Εγχειρίδιον υγιεινής: πρός χρήσιν εκάστου
[1870]