Βασίλειος Λάκων
Στοιχεία αριθμητικής: πρός χρήσιν των Γυμνασίων
[1857]