Σωτήριος Α. Σακελλαρόπουλος
Λατινικόν αναγνωσματάριον: πρός χρήσιν των ελληνικών σχολείων
[1899]