Γ. Κόνδης
Στοιχειώδης γεωμετρία: προς χρήσιν των τα εγκύκλια διδασκομένων μαθητών
[1842]