Κ. Καμβιόλης
Σειρά θεμάτων Γαλλικών: προς χρήσιν των Ελληνοπαίδων
[1861]