Χαρίσης Πούλιος
Λεξικόν λατινοελληνικόν επίτομον: προς χρήσιν μαθητών
[1873]