Χ. Βάφας
Αλγεβρας μαθήματα τα του πρώτου και του δευτέρου βαθμου : πρός χρήσιν των μαθητευόντων εν τοις γυμνασίοις της Ελλάδος
[1846]