Παναγιώτης Π. Οικονόμος
Αριθμητικαί ασκήσεις : εγκριθείσαι υπό της Κυβερνήσεως επί πενταετίαν από του 1897-1902 : προς χρήσιν των μαθητών της δευτέρας τάξεως των Δημοτικών Σχολείων αρρένων και θηλέων.