Βασίλειος Γ. Βυθούλκας
Ιστορία ελληνικής γραμματολογίας : προς χρήσιν των γυμνασίων κατά το της 23 Ιουνίου πρόγραμμα
[1884]