Ερρ. Ν. Ουλέριχος
Γραμματική της λατινικής γλώσσης προς χρήσιν των σχολείων και κατωτέρων τάξεων των γυμνασίων
[1864]