Ν. Κριτικός
Βιβλιοθήκη του Τεχνίτη - Μαθηματικά, Τόμος Γ'
[1980]