Ν. Κριτικός
Βιβλιοθήκη του Τεχνίτη - Μαθηματικά, Τόμος Β'
[1977]