Ν. Κριτικός
Βιβλιοθήκη του Τεχνίτη - Μαθηματικά, Τόμος Α'
[1971, 3rd edition]