Δ.Κ. Ζαγγογιάννης
Λατινικόν αναγνωσματάριον προς χρήσιν της Γ΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων
[1902]