Νικόλαος Ι. Βραχνός
Ελληνικόν αναγνωσματάριον διά την Δ΄ τάξιν των σχολείων της Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως
[1904, 3rd edition]