Ε. Σ. Βελλής
Γεωγραφία επί τη βάσει των νεοτάτων και αρίστων γεωγραφικών εγχειριδίων προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων
[1903, 4th edition]