Δ. Δημητράκος, Δημ. Τσαμασφύρος (επιμ.)
Γεωγραφία διά την πέμπτην τάξιν του Δημοτικού Σχολείου
[1934]