Ιωάννης Ν. Σιδέρης
Εκλογή αναγνωσμάτων εκ ξένων λογοτεχνιών εν μεταφράσει προς χρήσιν της Γ΄ τάξεως των Τριτάξιων Διδασκαλείων αμφοτέρων των φύλων και των Μονοτάξιων Διδασκαλείων έτι δε της Γ΄ και Δ΄ τάξεως των Γυμνασίων μετά βιογραφικών σημειώσεων και εικόνων
[1925]