Σπυρίδων Θεοτ. Ανδρουτσέλλης
Γενική γεωγραφία φυσική και πολιτική προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1904]