Νικόλαος Σ. Γκινόπουλος
Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος διά την Γ΄ τάξιν των Δημοτικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων
[1909, 5th edition]