Αργ. Π. Σακελλαρίου
Χριστιανική ηθική προς χρήσιν των μαθητών Ε΄ Γυμνασίου και αντιστοίχου τάξεως λοιπών σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1931]