Δημοσθένης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Δημοσθένους, ο Α΄ κατά Φιλίππου διά την Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1925, 4th edition]