Νικόλαος Ι. Βραχνός
Ελληνική ιστορία από των χρόνων της Αχαϊκής συμπολιτείας μέχρι της Αλώσεως της Κωνσταντινούπολης υπό των Φράγκων
[1917, 13th edition]