Χρήστος Μ. Ενισλείδης
Ερμηνεία περικοπών εκ των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης προς χρήσιν των μαθητών της τετάρτης τάξεως των Γυμνασίων και της αντιστοίχου των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1933, 1st edition]