Σπυρ. Παπανικολάου, Διον. Λεονταρίτης
Χημεία ανόργανος και οργανική διά την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων και τας αντιστοίχους τάξεις των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης
[1939, 8th edition]