Θεόκριτος, Χρ. Β. Λώλος (σχόλια)
Θεοκρίτου Ειδύλλια, τα διδασκόμενα εν τω Γυμνασίω μετά καταλλήλων εισαγωγών και λεξιλογίου
[1930]