Α. Ε. Μέγας
Στοιχεία γεωλογίας και ορυκτολογίας προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ τάξεως των Τετραταξίων Γυμνασίων και των αντιστοίχων τάξεων των ομοιόβαθμων εκπαιδευτηρίων
[1928, 6th edition]