Ξενοφών, Σπ. Στουραϊτης (σχόλια)
Ξενοφώντος Ελληνικά εκλογαί εκ του Γ΄ και Δ΄ βιβλίου και Λουκιανού Ενύπνιον και Ανάχαρσις διά την Γ΄ τάξιν του ελληνικού σχολείου
[1924]