Ιωάννης Θ. Ρώσσης (μετάφραση)
Σχολική μετάφρασις Μουσών Ηροδότου (βιβλ. V - IX) προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξεως των τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μ. Εκπαιδεύσεως
[1929, 2nd edition]