Γεώργιος Δ. Σουμελίδης
Ορθόδοξος χριστιανική κατήχησις προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων
[1921, 1st edition]