Βασίλειος Αιγινήτης
Στοιχεία φυσικής και χημείας, τόμος Β΄, διά την τετάρτην τάξιν των Γυμνασίων
[1927, 9th edition]