Παναγιώτης Γ. Τσιλήθρας
Μεθοδικόν εγχειρίδιον φυτολογίας προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων, Διδασκαλείων και Παρθεναγωγείων και προς αυτομάθειαν
[1925, 6th edition]