Παν. Χρ. Χριστόπουλος
Στοιχεία υγιεινής εγκεκριμένα προς χρήσιν των μαθητών της Δ΄ τάξεως των Γυμνασίων και των αντιστοίχων τάξεων των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης
[1933, 3rd edition]