Ιωάννης Θ. Ρώσσης (μετάφραση)
Σχολική μετάφρασις Ολυνθιακών Δημοσθένους προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ τάξεως των Τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1927, 2nd edition]