Κ. Ξ. Παπανικητόπουλος
Πρακτική Αριθμητική προς χρήσιν των μαθητών και μαθητριών των Ελληνικών Σχολείων, των Αστικών και των Ανωτέρων Παρθεναγωγείων
[1927, 4th edition]