Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός
Στοιχειώδης εκκλησιαστική ιστορία προς χρήσιν των Γυμνασίων
[1926, 7th edition]