Ιωάννης Θ. Ρώσσης (μετάφραση)
Σχολική μετάφρασις Λυσίου Λόγων προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξεως των Τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μ. Εκπαιδεύσεως
[1927, 2nd edition]