Α. Διομήδης Κυριακός
Χριστιανική ηθική προς χρήσιν των Γυμνασίων
[1932, 8th edition]